Gwarancja JPK™

Od 1 stycznia 2018 wszyscy podatnicy powinni mieć oprogramowanie pozwalające na generowanie plików JPK. W roku 2018 oferować będziemy dodatkową, bezpłatną Gwarancję JPK™.

Zasady usługi

W razie wszczęcia kontroli podatkowej oferujemy bezpłatną, jednostanowiskową uzupełniającą licencję EJ, EJ+ oraz Podatki JPK.

Wydana licencja uzupełniająca będzie miała okres ważności nie krótszy niż 30 dni po zakończeniu trwania kontroli podatkowej. W razie przedłużenia terminu kontroli, możliwe jest wydanie kolejnej licencji na zasadach opisanych niżej.

Gwarancja JPK pozwala samodzielnie wygenerować kompletny zestaw danych nawet, jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie będzie posiadał ważnej licencji na EJ, EJ+ lub Podatki.

Aby skorzystać z Gwarancji JPK, użytkownik musi posiadać pełne dane programu, ważną opłaconą licencję na program przynajmniej w poziomie X7, X8 lub nowszą przez cały okres od momentu wystawienia dokumentu kontrolowanego do momentu kontroli podatkowej oraz wykupiony Abonament Serwisowy Premium.

Gwarancja JPK nie działa, jeśli ciągłość licencji na kwalifikujący program JZK oraz Abonament Serwisowy Premium nie jest zachowana.

Gwarancja JPK nie obejmuje czynności wytworzenia plików JPK, pozostaje to w gestii podatnika. Gwarancja JPK umożliwia pobranie i zainstalowanie narzędzi, pozwalających wytworzyć wymagany plik JPK.

Narzędzia działające z użyciem licencji uzupełniającej umożliwią wytworzenie plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KPIR, pod warunkiem posiadania przez użytkownika odpowiednich danych przygotowanych we właściwy sposób i w terminach zgodnych z przepisami podatkowymi.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość wprowadzenia i przetwarzania danych, a udostępnianych narzędzi używa zgodnie z warunkami licencji.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zabezpieczenie i przechowywanie danych do celów kontroli podatkowej, w sposób gwarantujący niezmienność treści oraz odczytanie danych nawet w okresie powyżej 5 lat od ich sporządzenia.

Gwarancja nie obejmuje reprezentacji wobec organów podatkowych, są to czynności zastrzeżone dla doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

Gwarancja jest bezwzględnie ograniczona do wydania licencji uzupełniająch i nie daje żadnych dodatkowych praw, zobowiązań lub wierzytelności, w szczególności nie gwarantuje poprawności i rzetelności rozliczenia podatkowego - te kwestie pozostają bezwzględnie w gestii podatnika.

Udzielenie i wygaśnięcie licencji

Licencja na usługę Gwarancja JPK jest udzielana na pełny rok kalendarzowy, jeśli użytkownik posiada ważną licencję na dowolny program JZK oraz aktywny Abonament Serwisowy Premium, wydane po 1 stycznia 2017 i ważne po 1 stycznia 2018, w poziomie przynajmniej X7, X8 lub nowszym.

Z usługi Gwarancja JPK wyłączone są licencje Start, licencje wydane przed dniem 1 stycznia 2017 oraz licencje, których termin ważności już wygasł.

Licencja na usługę Gwarancja JPK udzielana jest nieodpłatnie, jeśli użytkownik jest do niej uprawniony na podstawie pozostałych postanowień tu zawartych.

Wydanie dodatkowych licencji w ramach Gwarancji JPK nastąpi w ciągu 7 dni, na pisemny wniosek podatnika, po załączeniu zawiadomienia lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o wszczęciu kontroli podatkowej lub o wydłużeniu czasu kontroli.

Licencja na usługę Gwarancja JPK wygasa z dniem jej wygaśnięcia - lub wcześniej w momencie, w którym wygasa lub zostaje unieważniona ostatnia posiadana przez użytkownika licencja na dowolny program JZK lub Abonament Serwisowy Premium.

Po wygaśnięciu licencji na usługę Gwarancja JZK, kolejna licencja może zostać wydana odpłatnie, pod warunkiem uprzedniego nabycia i opłacenia przez użytkownika ważnej licencji na kwalifikujący program JZK oraz wykupienia Abonamentu Serwisowego Premium.

Wartość licencji na usługę Gwarancja JPK stanowi równowartość ceny licencji rocznej na Abonament Serwisowy Premium, według cennika z dnia wydania licencji. Jeśli użytkownik nie posiada kwalifikującej licencji, opisanej wyżej, może wykupić Gwarancję JPK w cenie wskazanej wyżej.

Gwarancja nie jest dostepna, jeśli użytkownik posiada system Windows Vista lub Windows XP.

Skontaktuj się z nami

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8 do 16, dyżur techniczny do 18.

OBSŁUGA KLIENTA
58 782-33-66 Mikołaj Lora
58 346-36-47 Arkadiusz Dziuma
58 782-33-93 Robert Przewłoka
58 782-35-66 Aleksandra Jegor
58 782-36-00 Agnieszka Hulewicz
58 346-36-47 Przemysław Jegor
biuro@jzk.pl · zamowienia@jzk.pl

albo NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-34-239-158-107.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5).

JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-08-19 20:35 #1.1 for 34.239.158.107 @ec2-34-239-158-107.compute-1.amazonaws.com